Bestill time
Vi har åpent for drop-in sædanalyse og blodprøver alle hverdager fra 08:30-14:30 (lunsjavvikling 12-12:40). Velkommen!

Personvernerklæring

Ønsker du å endre innstillingene dine for inforamsjonskapsler (cookies)? Trykk her for å endre innstillinger

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Klinikk Spiren (Spiren) behandler dine personopplysninger på en forsvarlig og trygg måte.

Personvernerklæring for Spiren

Spiren behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Spiren. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus.

I tillegg behandles informasjon fra deg som bruker/pasient ved innsendelse og behandling av klager/tilbakemeldinger.

Vi ønsker kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor sender vi ut kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser til et utvalg av våre kunder. Kundens tilbakemeldinger er anonymisert og innhold i kommentarfeltet blir slettet etter 3 måneder hvis ikke samtykke foreligger. Vi har fått samtykke til å kunne bruke kommentarer fra noen av våre kunder i kommunikasjon og markedsføring. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte personvernombudet i Spiren/Volvat (lenken fører til kontaktseksjonen for personverneklæringen på volvat.no).

Bruk av informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (også kalt cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer i din nettleser. Den gjør det mulig for nettleseren å bli gjenkjent ved besøk på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre måten våre nettsider fungerer for deg. Vi bruker også informasjonskapsler til statistisk analyse og funksjoner, for eksempel hvor ofte en side er vist og brukte søkeord, for å forbedre kvaliteten og innholdet på våre nettsider.

Informasjonskapsler er noen ganger brukt til å innsamle data ansett som personlig, f.eks. IP-adresser, men ingen data som er direkte relatert til deg.

Øktinformasjonskaplser (session cookies) varer kun så lenge nettleseren er oppe. De slettes i det nettleseren lukkkes. Faste informasjonskapsler (persistent cookies) vil bli værende selv etter at du har lukket nettleseren. Disse brukes for å lagre preferanser om nåværende besøk, til bruk ved fremtidige besøk og til hjelp med statistikk og analyse. Faste informasjonskapsler blir fjernet etter en fastsatt tid, unikt for denne.

Du kan styre informasjonskapsel-bruken ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Allerede lagrede informasjonskapsler kan også slettes automatisk. Hvis informasjonskapselen er deaktivert eller fjernet, kan du oppleve begrenset tilgang til enkelte funksjoner på våre nettsider.

Les mer på vår side om informasjonskapsler/cookies Endre samtykke ditt for informasjonskapsler

Kunde- og medlemsservice

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold.

Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev eller informasjon om våre tjenester, dersom du har samtykket til det. Ønsker du ikke lengre å motta dette, kan du når som helst trekke ditt samtykke ved å kontakte oss.

Vi vil samle inn og bruke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, og disse oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere avtalen.

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar behandling hos Spiren, har vårt helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen. Spiren benytter underleverandører i våre tjenester innen blant annet radiologi og laboratorietjenester. Disse vil ved behov vil behandle personopplysninger på Spiren sine vegne.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du tra kontakt med medisinsk behandler oss oss/ansvarlig avdeling.

Spiren sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Behandling og deling av dine personopplysninger

Helseforetak eller annet helsepersonell

Vi kan bli kontaktet av helseforetak, av den legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling og som ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Offentlige myndigheter

Når det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av Spiren(behandlingsansvarlig). Dvs. når Spiren benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal eller medisinsk teknisk utstyr

Vi sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

Spiren benytter hovedsakelig databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. Ved få unntak benyttes databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS. I disse tilfellene har Spiren sørget for at disse databehandlerne er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger i henhold til GDPR art 45 flg.

Offentlige helseregistre:

Vi er pålagt gjennom lovgiving å dele informasjon til relevante offentlige helse registre slik som for eksempel NOIS (norsk overvåkning av sykehusinfeksjoner).

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte behandlende lege / avdeling.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Spiren som pasient. All kommunikasjon du har med Spiren er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon, via brev eller fysisk oppmøte.

Pasienthistorier

Vi har publisert noen pasienthistorier som våre pasienter har valgt å dele med oss og gitt sitt samtykke til publisering på våre nettsider og i sosiale medier. Det er kun historier fra pasienter som har gitt sitt uttrykkelige og frivillige samtykke til publisering som vises på våre sider.

Dersom du har valgt å dele din historie kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte personvernombudet i Spiren. Vi vil da sørge for å slette historien og eventuelle bilder fra nettsider og sosiale medier så fort som mulig og senest innen 30 dager.